8%
 Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130L

Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130L

1,720,000₫

1,860,000₫

9%
 Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100D  Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100D

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100D

1,180,000₫

1,300,000₫

16%
 Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100DG

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100DG

1,230,000₫

1,461,000₫

6%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100T2

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100T2

1,620,000₫

1,725,000₫

3%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100T3

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100T3

2,090,000₫

2,160,000₫

7%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130N

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130N

1,650,000₫

1,770,000₫

8%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130T

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130T

1,890,000₫

2,055,000₫

8%
 Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 200 L

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 200 L

2,350,000₫

2,550,000₫

9%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200N

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200N

2,150,000₫

2,355,000₫

8%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200T

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200T

2,490,000₫

2,715,000₫

11%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 250S1

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 250S1

2,950,000₫

3,320,000₫

9%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 250S2

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 250S2

3,200,000₫

3,500,000₫

12%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 130DS

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 130DS

2,270,000₫

2,580,000₫

2%
 Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 130T2

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 130T2

2,770,000₫

2,820,000₫