10%
 DĨA HỘT XOÀI MÀU NÂU HX13  DĨA HỘT XOÀI MÀU NÂU HX13
10%
 DĨA HỘT XOÀI MÀU NÂU HX407  DĨA HỘT XOÀI MÀU NÂU HX407